Islam in 60 minutes : A Brief Presentation of Islam Featuring the Moral Basis of The Islamic

 A Brief Presentation of Islam Featuring the Moral Basis of The Islamic

ISLAM trong 60 phút : Hướng dẫn bỏ túi ngắn gọn để tìm hiểu Islam và các nguyên tắc đạo đức của nền văn minh Islam

Islam là tôn giáo Tauheed (độc thần) mang thông điệp phổ
quát và quyển Kinh Sách giáo luật cuối cùng từ “Đấng Tạo
Hóa của con người” dành cho tất cả mọi người. Khi con người
đến với tôn giáo Islam, lối sống trở nên (tích cực và lành
mạnh) và thiết lập một nền văn minh toàn cầu (vật chất và
đạo đức).

You may also enjoy

Le mérite des quatre paroles
Virtues of the Four Words

Abdurrazaq Ibn Abdilmuhsin Albadr

LES ENSEIGNEMENTS TIRES DU RECIT DE LUQMAN LE SAGE
The lessons learned from the story of Luqman Al-Hakeem

Abdurrazaq Ibn Abdilmuhsin Albadr

Ce que tout musulman et musulmane doivent impérativement savoir
The must-know duties

Abdullah Alqarawe

The Key to Understanding Islam

Abd Ar-Rahman bin Abd Alkareem Ash-Sheha