Quranic stories

This book has been published by Osoul Center and it talks about the Quranic stories. 

SEENAA QUR'AANA KEESSAA

Oduun nabiyyootaafii ummata durii babbareedaan gorsa guddaa qabu hedduutu qur'aana keessatti dhufee jira. Kitaabni kuni kanarraa dubbata.

You may also enjoy

Gates of Heaven

Osoul Center

Every Religious Innovation is a Means of Misguidance

Abd Ar-Rahman bin Abd Alkareem Ash-Sheha

The Islamic Faith: A simplified presentation

Ahmed ibn Abd Alrahman Alqadi

The path to happiness

Abd Ar-Rahman bin Abd Alkareem Ash-Sheha

Quranic stories

Jamal Muhammad Ahmad

The Islamic Faith: A simplified presentation

Ahmed ibn Abd Alrahman Alqadi