The Forty Hadith of al-Imam an-Nawawi

“An-Nawawi’s Forty” is a popular collection of hadiths pertaining to basic tenets of Islam. It has been widely studied in traditional Arabic circles of learning and continues to be one of the basic subjects taught in Islamic courses throughout the world today. 

 

HADIISA AFURTAMMAN NAWAAWWII

Kitaabni kuni hadiisa shantama ufkeessaa qaba matadureelee gorsa adda addaa irraa dubbata, arba'iina nawaawiyyii jedhama, irraa filatamaa kitaabban hadiisa keessaa isa tokkoodha.

You may also enjoy